+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

יותר גברים, יותר מעגלים, ביותר מקומות בעולם

בכוחך להשפיע על חייהם של אלפי גברים, נשים וילדים באמצעות תרומה אחת.

תרום למען גבריות בריאה!

לקבוצת גברים ישנה יכולת בלתי ניתנת לערעור להשפיע על מערכות היחסים של גבר עם משפחתו והקהילה. למעלה מ-3 עשורים של התרחבות וצמיחה עם שליחות גלובלית של שירות לחברה הוכיחה שארגון MKP מוביל לשינוי מעמיק.