+1-800-870-4611 outreach@mkp.org

כלים נוספים

רשימה של המועדים הקרובים לחווית הלוחם החדש ברחבי העולם
 
אתר הקהילה התומכת שלנו בניו יורק. רבים מאנשינו הוכשרו בניו יורק ופעלו שם כאנשי צוות בהכשרות.
 
אתר הקהילה האחות שלנו בבריטניה ואירלנד. רבים מאנשינו הוכשרו בקהילה זו ופעלו שם כאנשי צוות בהכשרות.